Δεν καταγράφηκαν υπερβάσεις αερίων ρύπων στην ΑΓΕΤ ούτε με συναποτέφρωση αποβλήτων. Άμεση η ανταπόκριση Κολυνδρίνη στην παροχή στοιχείων προς την Επιτροπή Αγώνα

758
ARXEIO-FDB

FOTO:ARXEIO

Από το Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, σε συνέχεια της από 13-02-2018 επιστολής της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου, σε σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτή, δίνονται άμεσα στη δημοσιότητα, τα παρακάτω στοιχεία μετρήσεων που αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου της ΑΓΕΤ, όπως έχουν προκύψει από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο, από υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών των Π.Ε.

1. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε συνθήκες καύσης συμβατικών καυσίμων και σε συνθήκες συναποτέφρωσης, μαζί με τα όρια που ορίζονται από την με αριθμ.πρωτ.184437/10-01-2014 Α.Ε.Π.Ο παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.

Πίνακας 1. Μετρήσεις εκπομπών απαερίων στις εξόδους προς ατμόσφαιρα (καμινάδα) των περιστροφικών κλιβάνων ΠΚ1 και ΠΚ5 για τα έτη 2015 -2016 & 2017 συνθήκες καύσης συμβατικών καυσίμων (pet coke)

Σε οξυγόνο αναφοράς 10%

Καύση με συμβατικά καύσιμα

2015

2016

2017

Παράμετρος

Μονάδα

(ΠΚ1)

(ΠΚ5)

(ΠΚ1)

(ΠΚ5)

(ΠΚ1)**

PCDD/ PCDF

ng/Nm3dry

0,0028

0,0005

0,0282

0,0134

0,0091

As

mg/Nm3dry

0,00035 (*)

0,0006 (*)

0,000230 (*)

0,0003150 (*)

0,002785

Cd

mg/Nm3dry

0,000435 (*)

0,0010 (*)

0,000280 (*)

0,000385(*)

0,0005 (*)

Co

mg/Nm3dry

0,00035 (*)

0,0013 (*)

0,000230 (*)

0,00087 (*)

0,001165 (*)

Cr

mg/Nm3dry

0,000435 (*)

0,0029

0,000475 (*)

0,002275 (*)

0,001103 (*)

Cu

mg/Nm3dry

0,00281 (*)

0,0126

0,001225 (*)

0,00952 (*)

0,00540 (*)

Mn

mg/Nm3dry

0,00214 (*)

0,0128

0,002295 (*)

0,01330 (*)

0,06060

Ni

mg/Nm3dry

0,00103 (*)

0,0302 (*)

0,000735 (*)

0,01765 (*)

0,008045

Pb

mg/Nm3dry

0,00418(*)

0,0055 (*)

0,003345(*)

0,00277(*)

0,00850

Sb

mg/Nm3dry

0,000315 (*)

0,0007 (*)

0,000280 (*)

0,000385 (*)

0,0005 (*)

Se

mg/Nm3dry

0,00081 (*)

0,0005 (*)

0,000210 (*)

0,000285 (*)

0,00045 (*)

Sn

mg/Nm3dry

0,000395 (*)

0,0009 (*)

0,000365 (*)

0,0005 (*)

0,0068 (*)

Te

mg/Nm3dry

0,000515 (*)

0,0005 (*)

0,000210 (*)

0,00019(*)

0,00045 (*)

Tl

mg/Nm3dry

0,00038 (*)

0,0022 (*)

0,000245 (*)

0,000137 (*)

0,00798

V

mg/Nm3dry

0,025455 (*)

0,0063 (*)

0,000245 (*)

0,00158 (*)

0,00662

Zn

mg/Nm3dry

0,04985 (*)

0,0177 (*)

0,007590 (*)

0,00378 (*)

0,04789

Hg

mg/Nm3dry

0,013695 (*)

0,0118 (*)

0,002975 (*)

0,001725 (*)

0,0096

Cd+Tl

mg/Nm3dry

0,000815 (*)

0,0032 (*)

0,000525 (*)

0,001755 (*)

0,00848 (*)

As+Sb+Pb+Cr+Co

+Mn+Ni+V

mg/Nm3dry

0,034255 (*)

0,0602 (*)

0,03494 (*)

0,039145 (*)

0.08932 (*)

(*) Αποτελέσματα μικρότερο του ορίου ανίχνευσης, Έχει υπολογιστεί το ½ της τιμής

(**) Η χρήση του ΠΚ5 έχει σταματήσει από τα τέλη του 2016

Πίνακας 2. Μετρήσεις εκπομπών απαερίων στις εξόδους προς ατμόσφαιρα (καμινάδα) του περιστροφικών κλιβάνου ΠΚ1 για τα έτη 2015 -2016 -2017 σε συνθήκες συναποτέφρωσης αποβλήτων

Σε οξυγόνο αναφοράς 10%

Παράμετρος

Μονάδα

2015

2016

2017

Όρια σύμφωνα με την αρ. πρωτ.

18443/10-01-014 ΑΕΠΟ

PCDD/ PCDF

ng/Nm3dry

0,0075

0,0156

0,0035

0,0081

0,0276

0,0136

0,1

As

mg/Nm3dry

0,00037 (*)

0,00043 (*)

0,000355 (*)

0,0004 (*)

0,000385 (*)

0,0004 (*)

Cd

mg/Nm3dry

0,00046 (*)

0,00040 (*)

0,000385 (*)

0,0004 (*)

0,000535 (*)

0,0005 (*)

Co

mg/Nm3dry

0,00037 (*)

0,00043 (*)

0,000305 (*)

0,0005 (*)

0,00030 (*)

0,0004 (*)

Cr

mg/Nm3dry

0,00046 (*)

0,000675 (*)

0,00092 (*)

0,0030

0,00065

0,0008 (*)

Cu

mg/Nm3dry

0,00944 (*)

0,05848 (*)

0,00287 (*)

0,0023 (*)

0,00225 (*)

0,00396 (*)

Mn

mg/Nm3dry

0,00151 (*)

0,00222 (*)

0,00077 (*)

0,0395 (*)

0,00235

0,00201 (*)

Ni

mg/Nm3dry

0,03530 (*)

0,073305 (*)

0,001025 (*)

0,0019 (*)

0,00080 (*)

0,00135 (*)

Pb

mg/Nm3dry

0,00221(*)

0,00227 (*)

0,002665(*)

0,0006 (*)

0,00445 (*)

0,00850 (*)

Sb

mg/Nm3dry

0,00033 (*)

0,00040 (*)

0,000385 (*)

0,0004 (*)

0,000350 (*)

0,0005 (*)

Se

mg/Nm3dry

0,00034 (*)

0,000545 (*)

0,00031 (*)

0,0008 (*)

0,000305 (*)

0,004 (*)

Sn

mg/Nm3dry

0,00572 (*)

0,00052 (*)

0,00051 (*)

0,0045 (*)

0,00290 (*)

0,0064 (*)

Te

mg/Nm3dry

0,00053 (*)

0,00030 (*)

0,00031 (*)

0,0003 (*)

0,00020 (*)

0,006 (*)

Tl

mg/Nm3dry

0,00040 (*)

0,004555 (*)

0,000335 (*)

0,0004 (*)

0,00030 (*)

0,00045 (*)

V

mg/Nm3dry

0,00040 (*)

0,00159 (*)

0,000335 (*)

0,0004 (*)

0,000635 (*)

0,00045 (*)

Zn

mg/Nm3dry

0,01330 (*)

0,009775 (*)

0,001489 (*)

0,0150 (*)

0,02281 (*)

0,07446 (*)

Hg

mg/Nm3dry

0,01548 (*)

0,002665 (*)

0,002225 (*)

0,0124 (*)

0,00720 (*)

0,0099

0,05

Cd+Tl

mg/Nm3dry

0,00086 (*)

0,004955 (*)

0,00072 (*)

0,0008 (*)

0,000835 (*)

0,00095 (*)

0,05

As+Sb+Pb+Cr+Co

+Mn+Ni+V

mg/Nm3dry

0,04095 (*)

0,08132 (*)

0,00676 (*)

0,0467 (*)

0,00992 (*)

0,01441 (*)

0,5

Η εταιρεία που πραγματοποίησε τις μετρήσεις είναι η ALPHA Measurements, η οποία είναι διαπιστευμένη κατά ΕΝ ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για μετρήσεις απαερίων εκπομπών σταθερών πηγών. Οι απαιτούμενες αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από τα διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήρια Scientific Analysis Laboratories Ltd Μεγάλης Βρετανίας, το εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών και το εργαστήριο περιβαλλοντικών ερευνών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος διοξινών/φουρανίων πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο του Δημόκριτου, ενώ η ανάλυση του δείγματος των βαρέων μετάλλων από το εργαστήριο SAL Ltd.

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι καταναλώσεις σε καύσιμα για τα έτη 2015, 2016 και 2017

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΕΤ (ton)*

2015

2016

2017

Pet Coke

Κάρβουνο

Βιομάζα

RDF

Pet Coke

Κάρβουνο

Βιομάζα

RDF

Pet Coke

Κάρβουνο

Βιομάζα

RDF

154.217

6.004

16.762

7.386

184.097

2.166

2639

2.088

156.309

44

1.794

16.014

2. Online καταγραφή των αέριων ρύπων

Οι εκπομπές των αέριων ρύπων (σκόνη, NOx και SO2) των καμινάδων του εργοστασίου απεικονίζονται online στην διεύθυνση του ιστοτόπου: www.heracles-footprint.grΗ πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο και ο έλεγχος των εκπομπών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και στην Αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ). Ακολουθούν πίνακες καταγραφής μετρήσεων από αρχές του έτους 2018.

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, οι οριακές τιμές εκπομπών ρύπων (σκόνη, NOx και SO2) στα καυσαέρια, σε ισχύ από 26-03-2017, είναι οι ακόλουθες:

Σκόνη ≤ 20 mg/N m3 NOx ≤ 500 mg/Nm3 SO≤ 200 mg/Nm3

3. Υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπών για τα έτη 2015-2017

Προς ενημέρωση των πολιτών, για τις υπερβάσεις οριακών τιμών ρυπαντών ανά έτος, σας παραθέτουμε τον παρακάτω Πίνακα 3 για τα έτη 2015 -2017

Πίνακας 3. Υπερβάσεις οριακών τιμών αερίων ρυπαντών ανά έτος

Έτος

Μονάδα

Ρυπαντής

Οριακή τιμή

Mg/Nm3

Ώρες Υπέρβασης

Όριο Ωρών

2015

ΠΚ1

TOC

10

58

60

ΠΚ5

ΝΟx

1200

15

60

2016

MK2

Σκόνη

30

18

60

ΠΚ1

ΝΟx

1200

1

60

ΠΚ1

TOC

10

24,5

60

2017

ΠΚ1

HCL

10

32,5

60

Μύλος Τσιμέντου

Σκόνη

20

4

60

ΠΚ1

ΝΟx

500

36,5

60

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ ο υπολογισμός των ορών υπέρβασης γίνεται με τον εξής τρόπο:

​ Εάν για μια μέρα υπάρχει υπέρβαση της ημερήσιας οριακής τιμής, τότε αθροίζεται το σύνολο των ημιώρων που σημειώθηκε η υπέρβαση στη διάρκεια της ημέρας.

​ Κατά την περίοδο έναρξης και παύσης λειτουργίας δεν τίθενται οριακές τιμές.

​ Παράβαση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί η υπέρβαση των επιτρεπόμενων οριακών τιμών εκπομπών κατά 60 ώρες το έτος ανά ρύπο και ανά μονάδα παραγωγής κλίνκερ.

​ Οι οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στα καυσαέρια σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (σε ισχύ από 26-03-2017) είναι οι ακόλουθες:

​ Σκόνη ≤ 20 mg/Nm3

​ NOx ≤ 500 mg/Nm3

​ SO≤ 200 mg/Nm3

​ HCl ≤ 10 mg/Nm3

​ HF ≤ 1 mg/Nm3

​ TOC ≤ 10 mg/Nm3 (με την ΑΕΠΟ του 2017 είναι 40 mg/Nm3)

​ Cd + TI ≤ 0.05 mg/Nm3

​ Hg ≤ 0.05 mg/Nm3

​ Σ(As,Sb,Pb,Cr,Co,Mn,Ni,V) ≤ 0.5 mg/Nm3

​ PCDDs + PCDFs ≤ 0.1 ng/Nm3

4. Ποιοτικοί έλεγχοι σύστασης του RDF

Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος 2017, τρεις (3) δειγματοληψίες εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF με κωδικό ΕΚΑ 19.12.10 που χρησιμοποιήθηκε για συναποτέφρωση από την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Τα δείγματα έχουν σταλεί, βάσει σχετικής σύμβασης με τις Π.Ε., στο διαπιστευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων ENVIROLAB IKE και τα αποτελέσματα των πρώτων μετρήσεων παρατίθενται στους ακόλουθους Πίνακες.

Πίνακας 4 . Χημική Ανάλυση δείγματος εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF με κωδικό ΕΚΑ 19.12.10 που πάρθηκε στις 18-08-2017 προερχόμενο από φορτηγά οχήματα

Α/Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1

Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

mg/Kg

0,04

2

80% περιεκτικότητας σε υδράργυρο

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

mg/Kg

< 0,04

3

Μέση περιεκτικότητα χλωρίου

APHA 4500 – Cl -B

%

0,26

Πίνακας 5. Χημική Ανάλυση δείγματος εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF με κωδικό ΕΚΑ 19.12.10 που πάρθηκε στις 18-08-2017 προερχόμενο από συσκευασμένα δεμάτια (μεταφορά με πλοίο)

Α/Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1

Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

mg/Kg

0,06

2

80% περιεκτικότητας σε υδράργυρο

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

mg/Kg

< 0,06

3

Μέση περιεκτικότητα χλωρίου

APHA 4500 – Cl -B

%

0,30

Τα αποτελέσματα της από 18-08-2017 δειγματοληψία, έδειξαν ότι σύμφωνα με το πρότυπο EN 15359:2011, το δείγμα κατατάσσεται στην κλάση 2 ως προς τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο ενώ θέτοντας ως τιμή για τη θερμογόνο δύναμη την ελάχιστη που δίνει το πρότυπο EN 15359:2011 (κλάση 5 – ≥ 3MJ/Kg), η διάμεσος περιεκτικότητας σε υδραργύρου κατατάσσεται στην κλάση 1.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων δύο δειγματοληψιών (στις 30-10-2017 και 21-12-2017)

Για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι έλεγχοι στο εργοστάσιο της αγετ

​ 21-03-2017 αυτοψία υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης

​ 29-03-2017 αυτοψία ΚΕΠΠΕ (με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήματος Περιβάλλοντος, Δ/νσης Υγείας, εκπροσώπου του Δήμου Βόλου και επιθεωρητή Περιβάλλοντος)

​ 25-04-2017 διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων διαπιστευμένου εργαστηρίου παρουσία μελών του ΚΕΠΠΕ, με συνθήκες συναποστέφρωσης. Αποτελέσματα εντός των ορίων

​ 04-07-2017 αυτοψία υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας λειτουργίας δεξαμενής υγρής αμμωνίας

​ 18-08-2017 αυτοψία ΚΕΠΠΕ δειγματοληψία εναλλακτικών καυσίμων RDF από πλοίο και φορτηγά. Αποτελέσματα (εργαστήριο ΓΟΥΝΑΡΗ) εντός της νομοθεσίας

​ 24-08-2017 επιβολή προστίμου στην ΑΓΕΤ ύψους 12.000€ για μη έγκαιρη κατάθεση δικαιολογητικών στο στάδιο της άδειας εγκατάστασης δεξαμενής υγρής αμμωνίας.

​ 25-10-2017 Νέα αυτοψία ΚΕΠΠΕ για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης αυτοψίας

​ 30-10-2017 Δειγματοληψία RDF από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων) (αναμονή αποτελεσμάτων)

​ 02-11-2017 Διενέργεια από διαπιστευμένο εργαστήριο, περιβαλλοντικών μετρήσεων παρουσία μελών του ΚΕΠΠΕ (αποτελέσματα εντός των ορίων της νομοθεσίας)

​ 8-11-2017 Σύνταξη τελικής έκθεσης αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ και αποστολή στην ΑΓΕΤ για υποβολή απόψεων εντός 10 ημερών. Υποβολή απόψεων της ΑΓΕΤ

​ 21-12-2017 Δειγματοληψία RDF από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης & Τμήματος Περιβάλλοντος εξέταση από εργαστήριο ΓΟΥΝΑΡΗ (αναμονή αποτελεσμάτων)

​ Αναμονή τελικής εισήγησης του ΚΕΠΠΕ