ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19

519

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 370/21-02-2018 Συνεδρίασης της Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση»
με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες και έναρξη σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο τον Οκτώβριο του 2018 και για το εαρινό
εξάμηνο τον Μάρτιο του 2019.
Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ορίζεται συνολικά στις 1000, οι οποίες διαμοιράζονται στα δύο εξάμηνα του
ακαδημαϊκού έτους 2018-19 ως εξής: 500 θέσεις με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο και 500 θέσεις με έναρξη φοίτησης το
εαρινό εξάμηνο.
 Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 Για την εισαγωγή των φοιτητών στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο
έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου
2017.
 Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των
υποψηφίων.
 Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα
σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει την 7
η Μαΐου 2018.
 Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του
Ν.2552/97.
 Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο
Πρόγραμμα Σπουδών.
 Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφιακό χώρο
εκπαίδευσης του ΕΑΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνε ι αποκλε ιστικά μέσω του
διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξε κινάε ι από τη ν
12η Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00. Το σ ύστημα υποβολής αιτήσεων
θα παραμε ίνε ι ανοικτό μέχρι να σ υμπληρωθεί ο αριθμός των
1200 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30 η ς Μαρτίου
2018 και ώρα 15.00.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το τμήμα Μητρώου στο email
dhd@eap.gr ή στα τηλέφωνα (2610) 367 305, 367 300, 367 600, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ στις πόλεις:
Αθήνα: (Τζωρτζ 4 − Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα) τηλ. 210 9097229, 9097207
Λάρισα («ΒΙΟΠΟΛΙΣ», 1ος Όροφος Βιβλιοθήκης Νέου Κτιρίου Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
41 500 Λάρισα – Μεζούρλο) τηλ. 2410 685744
Τρίπολη (Πετροπούλειο Κληροδότημα, Μαλλιαροπούλου 1, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη) τηλ. 2710 230263
Κομοτηνή (Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων , Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404
Κοζάνη (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 1ος Όροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφεία Διοίκησης, 50100 Κοζάνη)
τηλ. 24610 56425
Ιωάννινα (ΔΙΚΕΠΠΕΕ ‘Σταύρος Νιάρχος’, Αίθουσα 4, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα)
τηλ. 26510 09129
Αρχάνες, (Δ. Τσικριτζή 4, Άνω Αρχάνες, ΤΚ 70100, Ηράκλειο Κρήτης), τηλ. 2813 404031
Πάτρα, 12 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης