ΕΝΑΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΕΠΕΣΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΣ

987
ÅÐÅÉÓÏÄÉÁ ÐÑÉÍ ÔÏÍ ÔÅËÉÊÏ ÐÁÏÊ ÁÅÊ ÓÔÏ ÐÁÍÈÅÓÓÁËÉÊÏ (ICONPRESS/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ)

FOTO

ÅÐÅÉÓÏÄÉÁ ÐÑÉÍ ÔÏÍ ÔÅËÉÊÏ ÐÁÏÊ ÁÅÊ ÓÔÏ ÐÁÍÈÅÓÓÁËÉÊÏ (ICONPRESS/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ)
ÅÐÅÉÓÏÄÉÁ ÐÑÉÍ ÔÏÍ ÔÅËÉÊÏ ÐÁÏÊ ÁÅÊ ÓÔÏ ÐÁÍÈÅÓÓÁËÉÊÏ (ICONPRESS/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ)
PRE GAME / ÐÁÏÊ – ÁÅÊ (MOTION TEAM)
PRE GAME / ÐÁÏÊ – ÁÅÊ (MOTION TEAM)
PRE GAME / ÐÁÏÊ – ÁÅÊ (MOTION TEAM)
PRE GAME / ÐÁÏÊ – ÁÅÊ (MOTION TEAM)
PRE GAME / ÐÁÏÊ – ÁÅÊ (MOTION TEAM)
PRE GAME / ÐÁÏÊ – ÁÅÊ (ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ / Eurokinissi Sports)
PRE GAME / ÐÁÏÊ – ÁÅÊ (MOTION TEAM)
PRE GAME / ÐÁÏÊ – ÁÅÊ (LATO KLODIAN / Eurokinissi Sports)

Απάντηση