ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

1030

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43) και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 11, όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν.3709/2008 (Α΄213), β) του Β.Δ. της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδημ. 29 Μαρτ.1958) «περί εκτελέσεως του Ν. 3142/1955 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας»(Α΄61), γ) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης » (Α΄28), όπως ισχύει, δ) της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα » (Α΄280), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 27/29-12-2016 (Α΄243), ε) του Π.Δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α΄170), στ) του Π.Δ. 70/2015/22-09-2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..…Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄114) , ζ) του Π.Δ. 125/2016/05-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210) , η) της αριθ. πρωτ. 1000.0/35289/15 (Β΄2582/2015) απόφασης ΥΝΑΝΠ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας»Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε με την 1000.0/78962/2016 όμοια (Β΄3004/2016), θ) της αριθ. 2901.01/7538/16 (τ. υοδδ 45/16) απόφασης «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», ι) της αριθ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ, ια) της αριθ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ. 2. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./11/591/23-02-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, η οποία διαβιβάσθηκε με το Αριθ. Πρωτ. 2901.01/14310/2017/23-02-2017 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1ο . 3. Την υπ΄αριθ. 12/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όπως εγκρίθηκε, κατά τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1(η) του προοιμίου της παρούσας, από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. 4. Την Α/Α 52/13-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ για τη δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των προβλεπομένων ΚΑΕ του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών. 5. Την 32/2017 Η.Δ. Κεντρικού Λιμενάρχη Βόλου με θέμα «Ορισμός επιτροπής παραλαβής αιτήσεων υποψηφίων» . 6. Το Π.Δ. 217/1986 (ΦΕΚ 87 Α΄) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται τα όρια δικαιοδοσίας Π.Σ. Βόλου. 7. Την αρίθμ.Πρωτ: 3140.21/17533/08-03-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ & ΝΕ/ΓΔΛΛΠ & ΝΕ/ΑΤΠΥ αναρτητέα στο Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω8ΩΠ4653ΠΩ-1ΛΨ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 1. Την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου Πλοηγού για την πλοήγηση πλοίων στους λιμένες δικαιοδοσίας Πλοηγικού Σταθμού Βόλου και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των λιμένων Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας , για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών με σκοπό την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ) . 2. Την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου κυβερνήτη πλοηγίδας για το πλωτό μέσο Π.Υ 61 Π.Σ. ΒΟΛΟΥ του λιμένα Βόλου (Βόλος/Κεντρικός Λιμένας) για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών με σκοπό την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ) . 3. Δικαίωμα συμμετοχής για την επιλογή έχουν οι εν ενεργεία ναυτικοί ή συνταξιούχοι ΝΑΤ που συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : EIΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΟΗΓΟΣ α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου E.N. β) Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) . γ) Οι αλλοδαποί να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα . δ) Να είναι υγιείς και σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του πλοηγού . ε) Να μην συντρέχουν σε αυτούς κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 277 – 278 Π.Κ και αδικήματα του Τελωνειακού Κώδικα . στ) Να μην διώκονται ως φυγόποινoι ή φυγόδικοι. ζ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους . η) Να είναι γνώστες της περιοχής των λιμένων δικαιοδοσίας Π.Σ Βόλου(Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας), των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών θ) Οι άντρες να είναι στρατολογικά εντάξει. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΛΟΗΓΙΔΑΣ α) Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Κυβερνήτη ή Ναυκλήρου. β) Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). γ) Οι αλλοδαποί να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα.. δ) Να μην συντρέχουν σ’ αυτούς κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 277 – 278 Π.Κ και αδικήματα του Τελωνειακού Κώδικα. ε) Να είναι υγιείς και σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του κυβερνήτη πλοηγίδος. στ) Να μην διώκονται ως φυγόποινoι ή φυγόδικοι. ζ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους . θ) Οι άντρες να είναι στρατολογικά εντάξει. 4. Για την απόδειξη των ανωτέρω συνυποβάλλονται με την σχετική αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους: i. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς . ii. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (μόνο για αλλοδαπούς) . iii. Φωτοαντίγραφο κατάλληλου πιστοποιητικού (Διεθνούς Σύμβασης STCW ) για τον κυβερνήτη πλωτού μέσου. iv. Nαυτικό φυλλάδιο σε ισχύ για τον κυβερνήτη πλωτού μέσου. v. Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς ή γνωμάτευση Οίκου Ναύτου ή Δημοσίου Νοσοκομείου για τους συνταξιούχους με την οποία θα επιβεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του ενδιαφερόμενου. vi. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα διορισμού καθώς και ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄ αναζητείται αυτεπαγγέλτως). vii. Οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η γνώση της περιοχής λιμένα Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας για τον πλοηγό ή λοιπών Λιμένων αρμοδιότητας Π.Σ. Βόλου για τον κυβερνήτη πλωτού μέσου αντίστοιχα (π.χ. Πίνακας Θαλάσσιας Υπηρεσίας, Ν.Φ., Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής κ.λ.π.) πλην Υπεύθυνων Δηλώσεων και ενόρκων βεβαιώσεων . viii. Βεβαίωση ΓΕΝΕ για τους ανέργους. x. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους ή ότι βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος (Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης για υποψηφίους έως 45 ετών αναζητείται αυτεπαγγέλτως). 5. Μεταξύ των υποψηφίων με τα ίδια προσόντα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας θα είναι εντός χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την ημερομηνία έκδοσης της υπ’αριθμ. 7 Απόφασης του προοιμίου της παρούσας, ήτοι την 08-03-2017 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 23-03-2017. Η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξη κάρτας ανεργίας αποκλείεται. 6. Η επιλογή του έκτακτου ναυτικού προσωπικού θα πραγματοποιηθεί από τον Προϊστάμενο του Π.Σ Βόλου μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων μετά των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών για τη συνδρομή των προϋποθέσεων και την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και θα ακολουθήσει υπηρεσιακή ενημέρωση των υποψηφίων . 7. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών πλοήγησης (Λιμένας Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας ή λοιπών Λιμένων αρμοδιότητας Π.Σ. Βόλου) από τον προσλαμβανόμενο έκτακτο πλοηγό θα καθοριστεί με σχετική απόφαση ανάθεσης καθηκόντων από τον Προϊστάμενο του Π.Σ Βόλου ανάλογα με τον τόπο κατοικίας αυτών και την αποδεδειγμένη γνώση των λιμένων δικαιοδοσίας του Π.Σ Βόλου όπως προκύπτει αυτή από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Η εκτέλεση των πλοηγήσεων διενεργείται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου χωρίς να αποκλείεται και πλοήγηση μετά τη δύση του ηλίου εφόσον οι συνθήκες του λιμένα το επιτρέπουν κατά συνέπεια ο χρόνος παροχή των υπηρεσιών πλοήγησης προσαρμόζεται ανάλογα. 8. Το προσληφθέν έκτακτο ναυτικό προσωπικό διέπεται ως προς τα καθήκοντα και τον τρόπο διεξαγωγής της υπηρεσίας του από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Υ.Α. Αρ. Μ 414.2/8/2014 ΦΕΚ 3182/14 Β’) 9. Το έκτακτο ναυτικό προσωπικό ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. ,ενώ η αποζημίωσή του αποδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 (ι) και (ια) των έχοντας υπόψη σχετικών. ΠΡΟΣΟΧΗ 10. Η κατάθεση των δικαιολογητικών και αιτήσεων θα πραγματοποιείται στο γραφείο Πλοηγικού Σταθμού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου – 1ος όροφος Γρ. Ναυτολογίας) καθημερινά εργάσιμες μέρες και ώρες από 13-03-2017 έως και 23-03-2017. Κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη κατάθεση , συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. 11. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , στο Κατάστημα του Λιμεναρχείου Βόλου και Στυλίδας , στο Λιμενικό Κατάστημα Αμαλιάπολης , Αγ. Κυριακής Τρικέρων και Αγιοκάμπου καθώς και στο κτίριο Δήμου Βόλου, Λάρισας και Στυλίδας , Ο.Λ.Β. Α.Ε. και Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδος και να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες Βόλου, Λάρισας και Στυλίδας , τουλάχιστον δύο φορές έως την 23-03-2017. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Βόλου στο Κ.Λ.ΒΟΛΟΥ τηλ: 2421353819 – 2421353830 – 2421353800. Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΑΝΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Απάντηση