H επίσημη απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην εν Ουκρανία Ορθόδοξη Εκκλησία

484

Κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού Συλλείτουργου του Οικουμενικού Πατριάρχου με τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας που τελέστηκε για την εορτή των Αγίων Θεοφανείων στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι

 

Με κάθε μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε ανήμερα της μεγάλης εορτής των Θεοφανείων η επίσημη απονομή, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, του Τόμου Αυτοκεφαλίας της εν Ουκρανία Ορθοδόξου Εκκλησίας στον πρώτο Προκαθήμενό της, Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο.

 

Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού Συλλείτουργου των δύο Προκαθημένων.

 

Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος και αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, περιστοιχιζόμενοςαπό τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ουκρανίας και Αρχιερείς των δύο Εκκλησιών, τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό.Στη συνέχεια τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου και συλλειτουργούντος του Μητροπολίτη Κιέβου, με την συμμετοχή των Μητροπολιτών Γέροντος Περγάμου Ιωάννου, Vinnytsia κ’ Bar Συμεών, Τρανουπόλεως Γερμανού,Halych Ανδρέου, ΦιλαδελφείαςΜελίτωνος, Lviv κ’Sokal Δημητρίου, Γαλλίας Εμμανουήλ, Lutsk κ’Volyn Μιχαήλ, Δαρδανελλίων Νικήτα, Perejaslav-Khmelnitskiy κ’ Vyshneve Αλεξάνδρου, Προύσης Ελπιδοφόρου και του Αρχιεπισκόπου Chernihiv κNizhyn Ευστρατίου.

 

«Σήμερον ανοίγεται μία νέα σελίς εις την ιστορίαν της Ουκρανίας. Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, ως εχορήγησεναυτοκέφαλον εκκλησιαστικόν καθεστώς εις όλαςτας νεοπαγείς κατά τόπους Εκκλησίας, ούτως εγχειρίζει σήμερον εις τας χείρας Σας, τη χάριτι του Επιφανέντος Χριστού, τον ΤόμονΑυτοκεφαλίας της Εκκλησίας Σας. Εις Υμάς ο Πανοικτίρμων  Θεός επεφύλαξε την τοιαύτηνυψηλήν τιμήν, “ο Θεός σε εξελέξατο, αυτός σοιενεπίστευσεν, ουκ ανθρωπίνηγέγοναςψήφω… μη υβρίσης, μηδέ καταισχύνης του Θεού την ψήφον»,  επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριαρχης, απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Κιέβου, και πρόσθεσε:

 

«Εισέρχεσθε σήμερον επισήμως και κανονικώς, ως η δεκάτη πέμπτη Εκκλησία, εις την ευλογημένηνχορείαν των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Παρακαλούμεν και προτρεπόμεθα, αγωνισθήτεδιά την ενότητα και την ειρήνην, πρωτίστως εις τοπικόν επίπεδον μετά των αδελφών εν Ουκρανία Ιεραρχών, ουχί δε μόνον μετ᾽ αυτών αλλά και μετά των εισέτι παραμενόντων υπό το ωμοφόριον του Μακαριωτάτου αδελφού Πατριάρχου Μόσχας, αδελφών Αρχιερέων, και βοηθήσατε αυτούς διά της εμπνευσμένης παρουσίας και σοφής διοικητικής διατριβής Σας να κατανοήσωσιν ότι αξίζει εις την Ουκρανίαν μία ενιαία εκκλησιαστική οντότης. Δημιουργήσατε τας προϋποθέσεις της συμφιλιώσεως. Εργασθήτε επί τη βάσει εκκλησιολογικών κριτηρίων και μόνον. Διοικήσατε αγαπητικώς και εν ταπεινώσει και αυτοθυσία. Το μέλλον ανήκει εις Υμάς, το μέλλον είναι ιδικόν σας».

 

Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνέχισε:

 

«Μηλησμονήσητεδε ποτέτηνευεργεσίαν ταύτηντηςΜητρόςΕκκλησίας, αρχομένηνήδη από τον καιρόντου βαπτίσματοςτουευσεβούς λαού Σας, επισφραγιζομένηνδεσήμερονδιάτηςχορηγήσεωςεκκλησιαστικήςδιοικητικής ανεξαρτησίας. Η ιστορία τηςΟρθοδόξουΕκκλησίας είναι ιστορία λυτρώσεως και σωτηρίας.Εν επιγνώσειτούτου, η καθ᾽ ημάςΑγία τουΧριστούΜεγάληΕκκλησία ενεργείσήμερον άνευ ουδεμιάςιδιοτελείας, άνευ ουδεμιάςσκοπιμότητος, αλλάμόνονδιάτηνενότητα τουΟυκρανικού λαού και τηνσωτηρίαν των πιστών.Ακολουθήσατεόθεντηνοδόν ταύτηντηςλυτρώσεως και τηςσωτηρίας και θεωρήσατετονΤόμοντηςΑυτοκεφαλίας, τον οποίον λαμβάνετεσήμερον, όχιωςσύμβολονεξουσίας αλλάως απόδειξιν αγάπης και θυσιαστικούφρονήματος, διά να προσφέρητεσωτηρίαν και ΧριστόνειςτηνενΟυκρανίαν ολκάδα Σας.Αξιοποιήσατε τα προνόμια τα διαλαμβανόμενα εντωεγχειριζομένωΤόμω, ωςστοχεία εσταυρωμένης αγάπης και ουχίως βάσειςδιάτηνεγκαθίδρυσινμιάςεξουσιαστικήςΕκκλησίας.

Ημείς, από τουσεπτούτηςΟρθοδοξίας Κέντρου, θα παρακολουθούμενστοργικώςτον βηματισμόν Σας και πάντοτε θα τείνωμενχείρα βοηθείας, οσάκιςθα  επιθυμήτετούτο. Προσβλέπομενδεειςτην αγαθήν και άριστονσυνεργασίαν μας, προςδόξαν Θεού και σωτηρίαν πιστών».

 

Αναφερόμενοςπροηγουμένως στους ακατάλυτους ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς του Οικουμενικού Θρόνου με την ιδρυθείσα υπ’ αυτού Ιερά Μητρόπολη Κιέβου, επεσήμανε:

 

«Εντηεκμετρήσειτων αιώνωντηςιστορίας αυτής, η Εκκλησία τηςΚωνσταντινουπόλεωςεστάθηεσαείωςφιλόστοργοςΜήτηρ, μεριμνώσα θυσιαστικώςδιά τα κατά καιρούς αναφυόμενα προβλήματα, προστατεύουσα και φυλάττουσα ωςκόρηνοφθαλμούτηνΙεράν ταύτην επαρχίαν αυτής από πειρασμούς αλλοιώσεωςτης πίστεως, τουορθοδόξουδόγματος και τουεκκλησιαστικούφρονήματος. Ότεδε αι περιστάσειςτων καιρώνούτως επέβαλον, τοΟικουμενικόν Πατριαρχείονδιάτου αοιδίμου προκατόχουημώνΔιονυσίουτου Δ´ επέτρεψετηνχειροτονίαν τουΚιέβου υπό τουεκάστοτεΜόσχας, αλλ᾽ ουδέποτε παρεχώρησετην κανονικήνδικαιοδοσίαν αυτούειςτο ΠατριαρχείοντηςΡωσσίας.Εξάλλου, ο απαράβατοςόροςτηςμνημονεύσεωςτουονόματοςτουΟικουμενικού Πατριάρχουεν ταίςΙεραίςΑκολουθίαις και τηΘεία Λειτουργία αποδεικνύειτην αείποτε κανονικήνεξάρτησιντηςΜητροπόλεωςΚιέβουεκτηςΜητρός αυτήςΕκκλησίας τηςΚωνσταντινουπόλεως.Αλλά, καθώς μαρτυρούν αι αρχειακαί πηγαί και τα γεγονότα, τα τε παρελθόντα και τα εσχάτωςσυμβαίνοντα, ούτε ο Κιεβινός λαόςεδέχθη ποτέότι αποτελείμέροςτηςΕκκλησίας τηςΜόσχας, προβάλλωνμάλιστα κατά καιρούςσθεναράνένεκα τούτου  αντίδρασιν».

 

Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχηςενεχείρισε στον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας τον Τόμο Αυτοκεφαλίας καθώς και Άγιο Μύρο από τη Μητέρα Εκκλησία. Επίσης, του προσέφερε ως δώρο μια ποιμαντορική ράβδο, κατασκευασθείσα στην Πόλη.

 

Στην ομιλία του ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ουκρανίας εξέφρασε για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη του προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μεταξύ άλλων ανέφερε:

 

«Ο ευσεβής Ουκρανικός λαός και η Τοπική αυτού Εκκλησία, έχοντες λάβει την ΟρθόδοξονΧριστιανικήνπίστιν εκ του κηρύγματος των Αποστόλων και της Μητρός Εκκλησίας, έχοντες διδαχθή το Θείον δόγμα εκ των Οικουμενικών Συνόδων και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, έχοντες αποδεχθή τους ιερούς κανόνας ως οδηγόνδιά την εκκλησιαστικήν ζωήν, τηρούν και ακολουθούν σταθερώς αυτήν την παρακαταθήκην. Εν τω παρόντι, μετά το σκότος της νυκτός ο ήλιος ανατέλει και πάλιν. Εξ αιτίας της σοφίας της ΥμετέραςΘειοτάτηςΠαναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, παλαιαίαδικίαιεξέλειπον και η δικαιοσύνη αποκαθίσταται».

 

 

Εκκλησιάστηκαν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο με την οικογένειά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Μάρκος Μπόλαρης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση, Πολιτειακοί και Κυβερνητικοί παράγοντες της Ουκρανίας, ο πρώην Πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιουσένκο, η ΓενικήΠρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Γεωργία Σουλτανοπούλου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε. και πλήθος πιστών από την Πόλη αλλά και την Ελλάδα, τον Καναδά, την Ουκρανία και πολλές χώρες του εξωτερικού.

 

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο οι δύο Προκαθήμενοι, οι Αρχιερείς, οι επίσημοι και ο πιστός λαός εν πομπή μετέβησαν στην προκυμαία του Φαναρίου όπου ο Παναγιώτατοςπροεξήρχε της τελετής του Αγιασμού των υδάτων και της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.

 

Στα παγωμένα νερά του Κερατίου βούτηξαν περισσότεροι από 30 νέοι από την Πόλη, την Ελλάδα και το εξωτερικό και τον Τίμιο Σταυρό έπιασε ο κ. Μιχάλης Βοσνακίδης,από τη Θεσσαλονίκη, στον οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε ως ευλογία χρυσό επιστήθιο σταυρό, ενώ ευλόγησε όλους τους υπόλοιπους κολυμβητές και τους προσέφερε σταυρουδάκια.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6ΙΑΝ2019

photo credit: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο