ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ

499

Ἐπί τῇ σήμερον, 24ην Αὐγούστου, ἀγομένῃ 27ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Οὐκρανίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Πρόεδρον τῆς Χώρας Ἐξοχώτατον κ. Πέτρον Ποροσένκο καί διεβίβασεν αὐτῷ καί ὁλοκλήρῳ τῷ Οὐκρανικῷ λαῷ τάς εὐχάς καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, γεννησάσης αὐτούς ἐν Χριστῷ καί συνεχιζούσης καί σήμερον τό στοργικόν ἐνδιαφέρον αὐτῆς διά τήν ἐμμονήν ἐν τῇ πίστει, τήν ἑνότητα καί τήν εὐημερίαν τοῦ λαοῦ καί τήν πνευματικήν ἀνακαίνισιν τῆς πατρίδος αὐτοῦ Οὐκρανίας.
Σημειωτέον, ὅτι ὁ Πρόεδρος Ποροσένκο εἶχε προσκαλέσει τήν Α. Θ. Παναγιότητα νά παραστῇ αὐτοπροσώπως εἰς τούς σημερινούς ἑορτασμούς ἐν Κιέβῳ, ἀλλά τό βεβαρυμένον πρόγραμμα τοῦ Πατριάρχου δέν ἐπέτρεψε τήν ἀνταπόκρισίν Του εἰς τήν πρόσκλησιν ταύτην.