Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικαιούχων για παραχώρηση χρήσης εκτάσεων επιδεικτικών καλλιέργειας της πρώην λίμνης Κάρλας για την καλλιεργητική περίοδο 2016-2017.

637

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 5 Μαϊου 2017 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την εξαδιαιρέτου παραχώρηση χρήσης εκτάσεων επιδεκτικών καλλιέργειας της πρώην λίμνης Κάρλας για την καλλιεργητική περίοδο 2016-2017. Για τον λόγο αυτόν καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία στην Υπηρεσία στο κτίριο του Διοικητηρίου στο Βόλο.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης έχουν, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 όπως ισχύει, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που μίσθωναν, πριν τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την αριθ. 95/19-5-1975 ΠΥΣ (Α΄98) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 138/1985 (Α΄180).

Οι αιτήσεις (συνημμένο υπόδειγμα) των ενδιαφερομένων δικαιούχων ελέγχονται για τη διαπίστωση της κατοχής της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, κατόπιν ηλεκτρονικής διασταύρωσης των δηλούμενων στοιχείων με τις εγγραφές της βάσης δεδομένων του μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Για τις περιπτώσεις ανέργων οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βεβαίωση ανεργίας με σφραγίδα διοίκησης, την οποία μπορούν να προμηθευτούν είτε ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ είτε από το γραφείο του στο Βόλο (Δ/νση Ύδρας 2 κ΄ Τομπάζη – Τ.Κ. 38334, τηλ. 2421048288, 30415, 60744).

Επίσης υποβάλλονται και για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες υπεύθυνη δήλωση ότι οι ενδιαφερόμενοι μίσθωναν ακίνητα πριν τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, καθώς και αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

Διευκρινίζουμε ότι τυχόν δικαιούχοι. που δεν υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την ανωτέρα καταληκτική ημερομηνία, δεν θα συμπεριληφθούν στην απόφαση εκμίσθωσης,προκειμένου αυτή να εκδοθεί έγκαιρα και, πάντως, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Πληροφορίες : κ. Φώτη Γεώργιο 2421352727

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Απάντηση