ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

0
962

Κατόπιν σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χτες στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας με εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού, η Δωροθέα Κολυνδρίνη αφού άκουσε τα αιτήματά τους και τους ενημέρωσε σχετικά με το σημαντικό ζήτημα της έγκαιρης κι αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας, δια της αρμόδιας Υπηρεσίας Αγροτικής Οικονομίας απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εμπεριστατωμένο γραπτό αίτημα αύξησης του ποσού των πιστώσεων για το 2017. Πιο συγκεκριμένα η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«Οι Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων διαθέτουν ευρύτατη ελαιοκομική περιοχή, η οποία αριθμεί 4.500.000 ελαιόδενδρα, καλλιεργούμενα σε μεγάλο αριθμό Δημοτικών Ενοτήτων, αποτελώντας μονοκαλλιέργεια της Π.Ο.Π. Κονσερβολιάς Πηλίου στο 50% εξ αυτών. Ως εκ τούτου η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας δεν επιδρά μόνον στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος σημαντικού αριθμού ελαιοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων, αλλά επηρεάζει σημαντικό ποσοστό της εντόπιας παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Για το λόγο αυτόν η επάρκεια των πιστώσεων για την ικανοποίηση των αναγκών παγιδοθεσίας και ιδίως της εφαρμογής του απαραίτητου αριθμού των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου είναι πρωταρχικής σημασίας για την προάσπιση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών και τη στήριξη της υπαίθρου των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Επισημαίνεται ότι η περσινή κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ανήλθε στο μη επαρκές ποσό των 597.000 ευρώ συνολικά για την εκτέλεση όλων των δράσεων του προγράμματος. Από το ανωτέρω ποσό το 90% δεσμεύτηκε για ανάληψη υποχρεώσεων πληρωμής εργολαβιών παγιδοθεσίας και δολωματικών ψεκασμών (450.000 € αφορούσε τους ψεκασμούς και 91.000 € την παγιδοθεσία) και επαρκούσε για την εφαρμογή μόνο αριθμού 2,6 ψεκασμών ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο. Συνεπεία της μη επαρκούς χρηματοδότησης του προγράμματος εξαντλήθηκαν κανονικά οι δεσμευμένες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών στο τέλος Αυγούστου 2016. Για το λόγο αυτόν είχαμε ζητήσει από την Υπηρεσία σας με υποβολή εγγράφου μας στις 2-8-2016 (αρ. πρωτ. 14896) να εξετάσει τη συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος. Μολονότι υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημά μας για συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων, η οποία ανήλθε στο ποσό των 75.000 €, εντούτοις ο χρόνος αποστολής τους –17 Οκτωβρίου 2016– δεν επέτρεψε να αξιοποιηθούν αυτές κατά το κρίσιμο διάστημα εμφάνισης των νέων γενεών δάκου στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016, με συνέπεια το ανωτέρω ποσό να παραμείνει αδέσμευτο και επιστρεπτέο.

Το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2016 κατέστη δυνατόν να συνεχιστεί μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2016 με την εφαρμογή αποκλειστικά περιορισμένου αριθμού αναγκαίων εστιακών δολωματικών ψεκασμών ποσοστού μόνον 13% των ενεργών περιοχών κατόπιν τροποποίησης για την αύξηση του συνόλου των ποσών των συναφθεισών συμβάσεων των αναδόχων δολωματικών ψεκασμών κατά € 47.000 περίπου. Η δαπάνη αυτή εξυπηρετήθηκε με την εσωτερική μεταφορά πιστώσεων κυρίως από αντίστοιχου ύψους δεσμευμένες πιστώσεις παγιδοθεσίας περιοχών, που είχαν εξαιρεθεί της δακοκτονίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Ωστόσο, η εν λόγω τροποποίηση συμβάσεων αποδείχθηκε μια χρονοβόρος και μειωμένης ωφελιμότητας διαδικασία, καθότι αυτή δεν ήταν ικανή να υποστηρίξει επαρκώς την αναγκαία έκταση εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών κατά την κρίσιμη φθινοπωρινή περίοδο, που οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του δάκου, ενώ απαιτούσε εκτός των άλλων και τη διενέργεια πρόσθετου προσυμβατικού ελέγχου επικείμενης επιπρόσθετα της έναρξης της πρώιμης περσινής συγκομιδής του ελαιοκάρπου.

Σε μια κανονική εσοδεία, όπως προβλέπεται η φετινή, ως αναμενόμενη συνέπεια της χαμηλής παραγωγής από την «παρατεταμένη» παρενιαυτοφορία των τριών τελευταίων ετών, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να εφαρμοστούν 4 έως 5 ψεκασμοί για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά ισάριθμος αριθμός αναμενόμενων γενεών δακοπληθυσμών, με ανάληψη υποχρεώσεων για ποσό δαπάνης ύψους περίπου 800.000 ευρώ. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε στην αύξηση κατά 200.000 € του ποσού των πιστώσεων, που θα κατανεμηθούν εξαρχής στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων σε σχέση με τις κατανεμηθείσες πιστώσεις έτους 2016, προκειμένου να υποστηριχθεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο της δακοκτονίας έτους 2017.»

Απάντηση