ΤοΑζερμπαϊτζάνχαιρετίζειτοδέκατοεκατομμυριοστόπολίτητουπληθυσμούτου.

479

Στις 6 Απριλίου 2019, οπληθυσμόςτουΑζερμπαϊτζάνέφτασεακριβώςταδέκαεκατομμύριαακριβώς, αυτόέγινεμετηγέννησητουπαιδιούπουέφερεστονκόσμοτοανδρόγυνοΡαούφΧασάνοφκαιτηςΝιγκάρΟτζάγκοβα(εσωτερικάεκτοπισμένοι, κάτοικοιτηςπρώηνεπαρχίαςAghdara, πουσήμεραείναιεγγεγραμμένοιστοχωριόBashGuneytapaστηνεπαρχίαAghdam). ΟΠρόεδροςτουΑζερμπαϊτζάνΙλχάμΑλίγιεφκαιηπρώτηκυρίαΜεχριμπάνΑλίγιεβασυγχαίρουντολαότουΑζερμπαϊτζάνκαιεπισκέφτηκαντουςγονείςτουνεογέννητουμωρούστοΚρατικόΠρογεννητικόΚέντρο.ΗγέννησητουδέκατοεκατομμυριοστούπολίτηείναισημαντικόγιατονλαότουΑζερμπαϊτζάν, καθώςδείχνειότιτοΑζερμπαϊτζάνβρίσκεταιστοδρόμοτηςβιώσιμηςανάπτυξης.ΌτανηΛαϊκήΔημοκρατίατουΑζερμπαϊτζάνανακηρύχθηκεστις 28 Μαΐου 1918, οσυνολικόςπληθυσμόςτηςήταν 1.900.000.Μετάτηναποκατάστασητηςανεξαρτησίαςτηςχώραςτο 1991, οπληθυσμόςτουΑζερμπαϊτζάναριθμούσε 7.200.000 ανθρώπους. Καιτατελευταία 15 χρόνιαοπληθυσμόςτηςχώραςέχειαυξηθείκατά 1.700.000, φθάνονταςτα 10 εκατομμύριατο 2019. Ταυτόχρονα, αυτότοεπίτευγμαδείχνειεπίσηςότιηκυβέρνησητουΑζερμπαϊτζάνεκτιμάιδιαίτερατοανθρώπινοκεφάλαιοωςκύριοθησαυρότηςχώρας.Ηανάπτυξητουανθρώπινουκεφαλαίουβρίσκεταιστοεπίκεντροόλωντωνκυβερνητικώνσχεδίωνπουυλοποιήθηκανκατάτηνπερίοδοτηςανεξαρτησίας. ΟικυριότεροιστόχοιτηςκυβέρνησηςτουΑζερμπαϊτζάνείναιναμειώσουντηνφτώχειακαινααναβαθμίσουντοβιοτικόεπίπεδο, καθώςκαιτηνευημερίατουπληθυσμού, προωθώνταςαποτελεσματικάτηνοικονομικήκαικοινωνικήανάπτυξητηςχώρας.ΗδημογραφικήαύξησητουΑζερμπαϊτζάντιςτελευταίεςτρειςδεκαετίεςμαρτυρείτηθετικήκατεύθυνσητωνπρόσφατωνκοινωνικώνμεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένωνκαιδιαφορετικώνπρογραμμάτωνγιατουςαυτοαπασχολούμενουςκαιτουςάνεργουςκαιπρογραμμάτωνγιαταάτομαμεαναπηρία.Ευχόμαστεστηνοικογένειανατουςζήσεικαιναείναιευτυχισμένο.