20.2 C
New York
Παρασκευή 19-07-2024
spot_img

Αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 19 Μαρτίου, από την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η επεξεργασία σχεδίου νόμου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, στο οποίο έχει ενσωματωθεί διάταξη για αγροτικά δάνεια έως 25.000 € χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις», που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της βουλής με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2021 και μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ειδικότερα:

1. Προσδιορίζεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και εισάγονται νέοι ορισμοί για την εφαρμογή του. (άρθρα 1 και 2)

2. Παρατίθενται οι πρακτικές που εξ’ αντικειμένου είναι αθέμιτες και απαγορεύονται υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις και εξαιρέσεις, (άρθρα 3 και 4)

3. α. Συνιστάται στο ΥΠ.Α.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, πενταμελής επιτροπή με τίτλο «Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών» και ορίζονται η σύνθεση και η θητεία της.

β. Καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προαναφερόμενων απαγορεύσεων (Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και Επιτροπή Ανταγωνισμού) καθώς και οι παρεχόμενες σ’ αυτές εξουσίες.

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των σχετικών καταγγελιών. (άρθρα 5 – 7)

4. Καθορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες των προαναφερομένων ρυθμίσεων (προβλέπεται μεταξύ άλλων η επιβολή χρηματικού προστίμου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τη βαρύτητα της παράβασης). Τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. (άρθρο 8)

5. Παρέχεται αρμοδιότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών:

– λήψης κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον πιθανολογείται άμεσος και επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στην αλυσίδα εφοδιασμού των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,

– επιβολής προστίμου μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφαση, με την οποία ελήφθησαν ασφαλιστικά μέτρα. (άρθρο 9)

6. Διατηρείται το δικαίωμα των προμηθευτών να ζητούν την παύση κάθε παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον, να εγείρουν κάθε άλλου είδους αξίωσή της κατά του αγοραστή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και να αιτούνται στο αστικό δικαστήριο να διατάσσει τη δημοσίευση, δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασής του με δαπάνη του εναγόμενου. (άρθρο 10)

7. Υπόκειται σε:

– παραγραφή δεκαοκτώ (18) μηνών, από την ημέρα διάπραξης της παράβασης, το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

– προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αρχές επιβολής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους. (άρθρα 11 και 12)

8. Δύναται να υπαχθούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης οι διαφορές μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών όσον αφορά τη χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τον αγοραστή. (άρθρο 13)

9. α. Συνεργάζονται μεταξύ τους οι αρμόδιες αρχές επιβολής και από κοινού με τις αρχές επιβολής των άλλων κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στις διασυνοριακές έρευνες.

β. Προβλέπεται ότι το ΥΠ.Α.Α.Τ.:

– τηρεί βάση δεδομένων για την καταχώρηση i) των καταγγελιών που υποβάλλονται και ii) των εκτελεστικών μέτρων και των αποφάσεων των αρχών επιβολής που λαμβάνονται,

– αποστέλλει έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. (άρθρο 14)

10. Διατηρούνται άθικτες οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες αποσκοπούν στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρο 15)

11. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίζονται:

– η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

– ο τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας της προαναφερόμενης βάσης δεδομένων και η διασύνδεση της βάσης με άλλα ψηφιακά συστήματα του δημόσιου τομέα. (άρθρο 16)

12. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρο 17)

ΜΕΡΟΣ Β’

1. Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αντί με Π.δΔ., που ισχύει), οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτων διαχείρισης του ΥΠ.Α.Α.Τ. (άρθρο 18)

2. Επιτρέπεται μέχρι την 31η.12.2021 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων. (άρθρο 19)

3. Καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης του υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α.). (άρθρο 20)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. (άρθρο 21).

πηγή

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles