Διαγωνισμός του Δήμου Βόλου για ψηφιακή εφαρμογή κινητών iArea

179

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των παραδοτέων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της Μελέτης, για την «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Βόλου – iArea» ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.138,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρ. Φεραίου, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 17-9-2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, υπάρχουσες και υπό σύσταση κοινοπραξίες.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ευστρατιάδη Γεώργιο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ.: 2421350294.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr> ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση