Παραμένει η βλάβη στο Αγκίστρι – Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ για μετρήσεις

214

 

Σχετικά με τη βλάβη του αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου λύματος στο Αγκίστρι, από τη ΔΕΥΑΜΒ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Όπως έχουμε ανακοινώσει, στο σημείο της βλάβης πραγματοποιείται καθημερινή δειγματοληψία του τμήματος του επεξεργασμένου λύματος που διατίθεται στην ακτή.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του τριημέρου Σάββατου 11/09, Κυριακής 12/09, Δευτέρας 13/09.

ΗΜΕΡΑ >

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/09

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/09

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09

COD  με όριο 90  mg/l

56

68

84

Αιωρούμενα στερέα με όριο 35  mg/l

10

9,2

18

Όλικο Άζωτο με όριο 15  mg/l

10

13

13

Ολικός φωσφόρος με όριο 2  mg/l

1,2

1,2

1,2

Προκύπτει με σαφήνεια, ότι το επεξεργασμένο λύμα πληροί απολύτως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του βιολογικού και δεν υφίσταται οποιοδήποτε θέμα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Σε ότι αφορά στην αποκατάσταση της βλάβης, εντός της εβδομάδας οι τεχνικές υπηρεσίες θα καταλήξουν στον πλέον δόκιμο τρόπο αποκατάστασης και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση συνοδευόμενη από χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

Απάντηση