28 C
New York
Σάββατο 15-06-2024
spot_img

Στις 22 Ιουλίου οι εξετάσεις άδειας χειριστή πηδαλιούχου

Ανακοινώνεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους την 22η Ιουλίου 2021 στο Κ. Λ/Χ ΒΟΛΟΥ/Β΄ Λ/Τ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από το Γρ. Γενικής Αστυνομίας Υπηρεσία μας και από το Β΄ Λ/Τ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ.: 24213-53826/831 και 24230 91400 αντίστοιχα), έως και μία (01) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία εξετάσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Α.- Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του).

Β.- Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας σε ισχύ.

Γ.- Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς Ιατρική Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμόδιακυβέρνηση σκάφους.

Για τους μη απογεγραμμένους ναυτικούς : Βεβαιώσεις Ιατρών Ειδικότητας: Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και Οφθαλμίατρου Ιδιωτών ή Δημοσίου Νοσοκομείου (με στρογγυλή σφραγίδα νοσοκομείου και υπογραφή διευθυντή) που να πιστοποιούν «ότι κρίνεται κατάλληλος-ικανός για τον χειρισμό-διακυβέρνηση σκάφους»

Πιστοποιητικό Θαλάσσιας προϋπηρεσίας 24 μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία ή σε επαγγελματικά Α/Κ πλοία ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου ή τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος ή αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών. Η προϋπηρεσία σε επαγγελματικά Α/Κ σκάφη, που δεν υποχρεούνται σε τήρηση ναυτολογίου, μπορεί να αποδεικνύεται από εγγραφές στο ημερολόγιο γέφυρας-μηχανής θεωρημένες από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή ή από βεβαιώσεις ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα.

Σε περίπτωση έλλειψης ανωτέρω, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από Υ.Δ. του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του/των Α/Κ σκάφους/φών στο/στα οποίο/α αποκτήθηκε η προϋπηρεσία, τα ακριβή διαστήματα αυτής, η ειδικότητα την οποία είχαν (καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου) καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα της ασφάλισης στον οικείο Ασφαλιστικό φορέα, κατά τον οποίο αποκτήθηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία.

Η υπόψη Υ.Δ. θα συνοδεύεται από:

ι) αντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, η οποία θα πρέπει για το προς απόδειξη χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας να ήταν σε ισχύ ή από σχετική βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Υ.Δ. ως χρόνος προϋπηρεσίας σε Α/Κ σκάφη,

Δ) αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του/των σκαφών από το οποίο να προκύπτει:

i) Ότι ήταν σε ισχύ στο αναφερόμενο στην Υ.Δ. χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας,

ii)Ποιος/ποιοι είναι ο/οι κύριος/κύριοι του/των σκάφους/σκαφών,

iii) Οι κ.ο.χ. και τα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους.

Ζ.- Πιστοποιητικό Πτυχίου Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό φοίτησης Σ.Σ.Π.Μ., η επάρκεια κατοχής βασικών γνώσεων για σωστή χρήση σωστικών-πυροσβεστικών πιστοποιείται κατά την διαδικασία των εξετάσεων.

Η.- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται εάν ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείται ή όχι, από οποιονδήποτε φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιο Ασφαλιστικό φορέα και ότι θα τηρεί τις προϋποθέσεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

Θ.- Τρείς (03) φωτογραφίες ατομικές διαστάσεων 3 Χ 3 cm.

3.- Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ακολουθεί διενέργεια προφορικών, και πρακτικών εξετάσεων προς τη διαπίστωση ικανότητας χειρισμού Α/Κ σκάφους.

4.- Μετά από επιτυχία στις εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταβάλουν τα κάτωθι χρηματικά ποσά:

 e-paravolo: 14,67 €

(Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία Παραβόλου-Επαγγελμ. Δραστηριότητες- Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχ/της Λέμβου κωδ.3096).

 e-paravolo (Παράβολο Χαρτοσήμου κωδ.4833): 15,00 €

(Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία Παραβόλου-Επαγγελμ.- Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχ/της Λέμβου).

 Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: 10,00 € (Η πληρωμή γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίσουν για την ύπαρξη κατάλληλου Α/Κ σκάφους εσωτερικού, προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την πρακτική εξέτασή τους. Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται με ευθύνη υποψηφίων.

2. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτον, πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου.

3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου, τηρούνται τα κάτωθι:

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας.

 Απολύμανση των σημείων του σκάφους, εφόσον γίνεται χρήση του ίδιου, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

 Διενέργεια για τους υποψηφίους είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την εξέταση, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test) έως και  είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν την εξέταση είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση. Για τους εξεταστές διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test), είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Υποψήφιοι και εξεταστές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, φέρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

 Στα σκάφη μήκους έως και έξι (06) μέτρων επιβαίνουν έως τρία (03) άτομα και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (04) άτομα.

 Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου στους εξωτερικούς χώρους.

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles