13 C
New York
Σάββατο 20-04-2024
spot_img

Θεώρηση δελτίων ΑμεΑ για το έτος 2021

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως βάση της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 αρχίζει η  θεώρηση των Δελτίων ΑΜΕΑ για το έτος 2021.

Η θεώρηση των Δελτίων  γίνεται στα ΚΕΠ του Νομού και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι των Δελτίων,  όπως προβούν έγκυρα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νομού για την ανανέωση ή έκδοση των Δελτίων.

 

Ποιοι είναι δικαιούχοι Δελτίων ΑμεΑ

 

Βάση της Εγκυκλίου δικαιούχοι Δελτίων ΑμεΑ είναι άτομα:

 

–Ελληνικής υπηκοότητας,

 

–Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ),

 

– Υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ’),

 

-Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό

ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της

ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του ΠΔ106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄), στο

άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν.

4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α΄) 

-Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το

καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του

1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς

των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας

και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σε όλους τους προαναφερόμενους που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή να είναι

δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την

προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι

μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Σημειώνεται πως στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς

φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. 

 

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα

αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού

εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€)

για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ. (άρθ. 81 του ν.4611/2019)

 

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και

λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Χρονική ισχύς Δελτίου ΑμεΑ

 

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλαδή για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις

αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού:

 

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου 

 

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το

παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις

γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό

ποσοστό.

 

2 α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ

μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.

 

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού

Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής

από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

 

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του

προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα

αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους

συνοδούς τους.

 

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναι

εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού,

απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή

έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη

νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με

ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

  1. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για

εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική

Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η

νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

 

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου

διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου

Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ. 

 

  1. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία

να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

 

  1. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός

των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας

φορολογικής δήλωσης.

 

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν

υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

 

Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 € ατομικό και 29.000€ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, αφού αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπραχτήκαν από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, εφόσον παρουσιάζoυν αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

 

  1. Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά

επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται

σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα

Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημα του

υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να

χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν

υπάρχει διαθέσιμο. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η

επαναχορήγηση.

 

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των

Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι όσο και από τα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2021.

 

Κάθε Δελτίο Μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

-Διάρκεια ισχύος, ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2021. 

-Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.

-Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

-Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.

-Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.

Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται από την

Υπηρεσία η ένδειξη: «ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ».

 

Σε ότι αφορά στα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές

συγκοινωνίες της Περιφερειακής Ενότητάς τους, καθώς και των συνοδών τους κατά

τη θεώρηση ή την έκδοση αυτών θα επικολλάται ένα κουπόνι ετήσιας ισχύος. Η

παράδοση των κουπονιών θα γίνεται από τα ΚΤΕΛ στις αρμόδιες Δ/νσεις των

Περιφερειακών Ενοτήτων.

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles