Το πρόγραμμα αποκατάστασης των βλαβών του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων – Από τις 29 Σεπτεμβρίου σε πλήρη λειτουργία ο αγωγός

458

Από την Τετάρτη 29/9 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο αγωγός, οπότε και θα διακοπεί η διάθεση του επεξεργασμένου λύματος στον χείμαρρο Ξηριά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ:

Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ θα ολοκλήρωναν (και ολοκλήρωσαν) την επιλογή του τρόπου αποκατάστασης των βλαβών και την κατάστρωση του αναλυτικού προγράμματος εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών.

Αναλυτικά για κάθε βλάβη:

 

1. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ

 

– Εργασίες δύτη εντός του φρεατίου, διαπίστωσης και αποκατάστασης ρωγμών.

Χρόνος εκτέλεσης από Δευτέρα 20/9 έως Παρασκευή 24/9.

– Αντικατάσταση ειδικού τεμαχίου συναρμογής του φρεατίου με τον αγωγό εξαερισμού και αντικατάσταση του κλείστρου της θυρίδας επίσκεψης στο φρεάτιο.

Χρόνος εκτέλεσης από Δευτέρα 27/9 έως Τρίτη 28/9.

– Ανακατασκευή τελευταίου τμήματος του αγωγού εξαερισμού σε μήκος 40 μέτρων, με τοποθέτηση νέου αγωγού από HDPE DN 315 PN 10.

Χρόνος εκτέλεσης από  Δευτέρα 27/9 έως Παρασκευή 1/10.

– Εργασίες σκυροδετήσεων, τελικές διευθετήσεις και αποκατάσταση επιφάνειας με κροκάλα, λοιπές εργασίες.

Χρόνος εκτέλεσης από  Δευτέρα 27/9 έως Τρίτη 5/10.

 

Η χρονική στιγμή θέσης του αγωγού σε λειτουργία, προϋποθέτει την αποκατάσταση και της βλάβης  που εντοπίστηκε στην οδό Αλυκών – Αγ. Στεφάνου, στο ύψος του λατομείου της ΑΓΕΤ.

 

2. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΕΤ.

 

Η βλάβη αφορά στην επιμήκη διάρρηξη κατά την γενέτειρα του ειδικού  τεμαχίου, το οποίο είναι από χαλυβδοσωλήνα Φ800. Οι αναγκαίες εργασίες (μετά τις εργασίες αποκάλυψης και εντοπισμού οι ακόλουθες:

– Εφαρμογή ασφαλών συνθηκών εργασίας σε περιβάλλον με απουσία εκρηκτικών αερίων. ΄Ήτοι προσαγωγή φρέσκου αέρα με φυσικό εξαερισμό και διενέργεια επόμενης φάσης, μετά από μετρήσεις των εκρηκτικών αερίων.

Χρόνος εφαρμογής από Σάββατο 18/9 έως Δευτέρα 20/9

– Αφαίρεση του υφιστάμενου ειδικού τεμαχίου.

Χρόνος εκτέλεσης Τρίτη 21/9

– Κατασκευή και τοποθέτηση νέου ειδικού τεμαχίου.

Χρόνος εκτέλεσης Πέμπτη 23/9 έως Παρασκευή 24/9

– Δοκιμές στεγανότητας – δοκιμαστική λειτουργία Σάββατο 25/9 έως Δευτέρα 27/9.

 

Θέση σε πλήρη λειτουργία του αγωγού Τετάρτη 29/9, οπότε και θα διακοπεί η διάθεση του επεξεργασμένου λύματος στον χείμαρρο Ξηριά, ή οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση λειτουργίας των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι η λειτουργία των ΕΕΛ συνεχίζει άριστη. Τα αποτελέσματα εκροής της τρέχουσας εβδομάδας είναι τα ακόλουθα:

 

BOD

(mg/l)

COD

(mg/l)

TSS

(mg/l)

Ntot

(mg/l)

N-NH4

(mg/l)

Ptot

(mg/l)

13/09/2021

6

42

23

10,9

0,6

0,5

16/9/2021

6

41

16

9,5

0,5

0,6

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ

25

90

35

15

2

2

 

Επίσης διενεργείται δειγματοληψία ( από διαπιστευμένο εργαστήριο μέσω σταθερής ετήσιας σύμβασης) στον χείμαρρο και στις πλησιέστερες ακτές. Μόλις μας γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.

Απάντηση